Privacyverklaring

Algemene voorwaarden van Hoogtij Advies, gevestigd te Noordwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 73726265. 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Hoogtij Advies. De toepasselijkheid van voorwaarden van Werkgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Hoogtij Advies schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Hoogtij Advies, hierna te noemen Hoogtij;
 2. Werkgever: de organisatie die door Hoogtij een kandidaat / kandidaten aangedragen krijgt. Tevens wordt onder Werkgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat / kandidaten in eerste instantie is / zijn voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
 3. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer, zelfstandige of via derden ten behoeve van Werkgever verricht.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Door accordering van de ‘opdrachtbevestiging’ verklaart en erkent Werkgever dat kennismaking met door Hoogtij aangedragen kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.
 2. Hoogtij is gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer Werkgever, overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat (voor welke functie dan ook) met een door Hoogtij aangedragen kandidaat.

Artikel 4 Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. De Werkgever is gehouden Hoogtij tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De Werkgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Hoogtij is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Mocht Hoogtij aansprakelijk zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot alleen directe schade en maximaal tot het bedrag van de overeengekomen bemiddelingsfee. 
 2. De Werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Hoogtij zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. Hoogtij aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 3. Hoogtij is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 4. Werkgever vrijwaart Hoogtij tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Hoogtij samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6 Algemene bepalingen

 1. Indien de Werkgever geen arbeidsovereenkomst aangaat met een door Hoogtij aangedragen kandidaat en / of de kandidaat zich uit de procedure terugtrekt (op wat voor wijze dan ook) en binnen 24 maanden na de voordracht van de kandidaat door Hoogtij aan de Werkgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en kandidaat tot stand komt (voor welke functie dan ook), dan is betreffende Werkgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het is Werkgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Werkgever dit verbod overtreedt, dan is Werkgever overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 7 Bemiddelingsfee

 1. Er is door Werkgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Werkgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, ongeacht voor welke functie de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Hiertoe behoren ook functies die niet met name genoemd zijn in de opdrachtbevestiging.
 2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis. Het bemiddelingspercentage wordt in de opdrachtbevestiging vermeld. De fee is door Werkgever verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Werkgever stelt ten behoeve van de administratie van Hoogtij een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en kandidaat ter beschikking.
 3. Kandidaten die door toedoen (van welke aard dan ook) van Hoogtij op (de vacante functie(s) bij) de Werkgever gewezen zijn en rechtstreeks naar de Werkgever gaan, dienen door de Werkgever terug te worden gezonden naar Hoogtij . In ieder geval worden deze kandidaten door Hoogtij meegenomen in de procedure. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.
 4. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Hoogtij te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 8 Facturen

 1. Aan Werkgever wordt op of direct na de datum van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Hoogtij dienen binnen 14 dagen te zijn betaald. Blijft Werkgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de Werkgever in verzuim. Dan is Hoogtij gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een ingebrekestelling daartoe is niet vereist.

Artikel 9 Forum- en rechtskeuze

 1. Hoogtij zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om Werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, is de Rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen Hoogtij en Werkgever en of kandidaat.
 3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Hoogtij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 4. Hoogtij behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Hoogtij Werkgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Den Haag, 1 januari 2019